لوگو آموزشگاه بازیگری هنرپیشه

بیوگرافی علی فرجام فر

علی فرجام فر بازیگر نقش بلوری سریال هفت سر اژدها

علی فرجام فر

علی فرجام فرمتولد ۱۳۶۱ تهرانبازیگر و کارگردان تئاتر و سینمامدرس دانشگاهمدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشهفارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامیفارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامیعلی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازیباشگاه تلویزیونی جوان آغاز نموداولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شداز کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد

علی فرجام فر بازیگر نقش بلوری سریال هفت سر اژدها
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد
علی فرجام فر بازیگر نقش بلوری سریال هفت سر اژدها
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد
علی فرجام فر متولد ۱۳۶۱ تهران بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما مدرس دانشگاه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد سینمایی هنرپیشه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی علی فرجام فر فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۸ با شرکت در دوره های آموزشی بازیگری_فیلمسازی باشگاه تلویزیونی جوان آغاز نمود اولین نقش خود را در سال ۱۳۸۱ در تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد ایفا نمود و پس از آن در ده ها تئاتر در مقام بازیگر و کارگردان ظاهر شد از کارهای تلوزیونی و سینمایی وی می توان به سریال عبور از پاییز ، کلاه پهلوی ، فیلم سینمایی یتیمخانه ایران ، سریال معمای شاه و سریال اژدهای هفت سر اشاره کرد

اشتراک گذاری

پیمایش به بالا