لوگو آموزشگاه بازیگری هنرپیشه

دوره عکاسی

دروسی که هنرجوها در طول تحصیل در رشته عکاسی آن را خواهند گذراند ، عبارت است از :

۱_آشنایی با هنر عکاسی و تاریخ پیدایش آن

۲_آشنایی با قاب و قواعد علمی _هنری عکاسی

۳_تکنیک عکاسی

۴_ترکیب بندی در عکاسی

۵_آشنایی با لنز های مختلف و وسایل عکاسی

۶_کادر بندی

۷_حس تلنگر ها (دیدن و حس کردن )

پیمایش به بالا